Rješavanje sporova

Zastupanje u građanskim parničnim postupcima, zastupanje u trgovačkim sporovima i trgovačkim arbitražama, zastupanje u radnopravnim sporovima, zastupanje u ostavinskim postupcima, zastupanje u izvanparničnim postupcima, naplata potraživanja kroz parnični i ovršni postupak, zastupanje u prekršajnim postupcima, zastupanje u kaznenim postupcima, zastupanje u sporovima za zaštitu intelektualnih prava, zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima, izvansudsko rješavanje sporova kroz postupak pregovora i/ili mirenja.


Nekretnine i graditeljstvo

Ugovori o kupnji ili prodaji nekretnina, uknjižbe, komercijalni zakup, ugovori o građenju, pravni due diligence, vođenje postupaka izvlaštenja i ispravnih postupaka, savjetovanje vezano za ulaganje u nekretnine i razvojne projekte, upravljanje nekretninama i zajednička pričuva.


Trgovačko pravo i pravo društava

Pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava, osnivanje društava, izrada statuta, društvenog ugovora te ostalih akata trgovačkog društva, trgovački ugovori, vođenje pregovora prilikom sklapanja ugovora i nadzor izvršavanja obveza iz sklopljenih ugovora, savjetovanje u pitanjima ugovornih odgovornosti, te odgovornosti u slučaju raskida ugovora, uređenje odnosa između članova društva (odnosi prema manjinskim dioničarima), provođenje restrukturiranja i podjela trgovačkih društava, stečaj i likvidacija.


Preuzimanja i spajanja

Pravno savjetovanje vezano za spajanje i pripajanje trgovačkih društava, pravni due diligence, izrada transakcijske dokumentacije, ugovori o kupnji dionica ili udjela, sporazumi dioničara ili članova društva, istiskivanje manjinskih dioničara.


Insolvencijsko pravo

Savjetovanje u slučajevima nelikvidnosti, nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti, sastavljanje prijedloga za otvaranja stečajnog postupka, ostvarivanje prava vjerovnika i naplata potraživanja u stečajnom postupku, savjetovanje i zastupanje vjerovnika na skupštinama i odborima vjerovnika, savjetovanje i zastupanje u postupcima pobijanja pravnih radnji stečajnih dužnika.


Bankarstvo i financije

Savjetovanje u općim poslovima kreditiranja, financiranja i refinanciranja, izrada ugovora i dokumenata za financijsko poslovanje, pravni due diligence dužnika, izrada i provedba ugovora o osiguranju novčanih tražbina, izdavanje pravnih mišljenja za zajmodavce u svezi procjene mogućnosti naplate neosiguranih i osiguranih tražbina, savjetovanje i zastupanje vjerovnika u postupcima restrukturiranja dugova i naplate potraživanja.


Zaštita tržišnog natjecanja

Pravna pitanja vezana za zlouporabe tržišnog položaja, pitanja zabranjenih sporazuma (vertikalni i horizontalnih ugovora).


Pravo osiguranja

Ugovori osiguranja, odštetni zahtjevi, sporovi iz osiguranja.


Radno pravo

Pravno savjetovanje iz područja radnog prava, sastavljanje ugovora o radu, sastavljanje ugovora o pravima i obvezama članova uprave, prestanak radnog odnosa i postupak otkazivanja, opća pitanja u svezi radnog prava i radnih odnosa, izrada pravilnika, poslovnika i drugih općih akata, radni sporovi.